Oppdatering fra case studie 2a om utviklingshemming

Prosjektgruppe har arbeidet med temaet: Medvirkning i hverdagsliv for voksne personer med utviklingshemming og har bestått av fem (3 kvinner og 2 menn) deltakere med utviklingshemming og  2 forskere

Arbeidsform til nå har vært dialogmøter. Dialogmøtene har hatt ulike innfallsvinkler til å snakke om medvirkning. Deltakerne har delt fortellinger fra egen hverdag, vi har sett film sammen som tar opp problematikk (TV Bra og Naku.no) og invitere ansatte i andre kommuner inn i møtene. Slik har vi sammen konkretisert hva medvirkning handler om i praksis, i stor grad sett fra deltakernes perspektiv. Målet har vært å snakke om medvirkning på deltakernes premisser.  

Vi har snakket om:

·       Hva som er viktig å bestemme selv

·       Hva som kan være bra å få hjelp til å bestemme

Vi har delt eksempler på:

·       Situasjoner der det er viktig å bestemme selv

·       Situasjoner der det har vært vanskelig å bestemme selv

Basert på disse dialogmøtene har gruppen utarbeidet noen tankespørsmål som de har reist i møte med ansatte som arbeider i hjemmene til personer med utviklingshemming. De har spurt om ansatte om eksempler på medvirkning der de arbeider, og hvilke erfaringer de har med det. De har spurt om hvilke muligheter de ser for medvirkning og hva som kan være vanskelig med å ivareta medvirkning. De har også stilt spørsmål som: Hva ansatte gjør om de synes en beboer bestemmer for mye og hvordan ansatte veileder / gir råd når personen skal bestemme seg for noe.

Erfaringene fra disse dialogmøtene viser at det er viktig å snakke om medvirkning på en åpen og direkte måte. Både deltakeren i prosjektgruppen og ansatte, som har fått møte dem, opplever betydningen av å snakke sammen. De uttrykker at en lærer mye og får ny innsikt gjennom å snakke sammen, noe som ikke alltid er like lett å få til i en travel hverdag.

Covid -19 situasjonen har gjort det problematisk for gruppen å møtes i vårhalvåret og samarbeidet med ansatte i ulike botilbud har dratt ut i tid. Vi vil nå samarbeid videre med to bofelleskap i to ulike kommuner om mer systematisk arbeid med å tilrettelegge for medvirkning.