Oppdatering fra case studie 4 om nyankomne flyktninger og innvandrere. Januar 2022.

Datainnsamling og aksjonsperioden ble avsluttet høsten 2021. Datainnsamlingsperioden ble forsinket på grunn av Covid-19 og det var først høsten 2021 som vi kunne gjenoppta dialogmøtene med deltakerne. Gruppeintervjuene med ansatt og ledere ble gjennomført digitalt. Det ble planlagt fagseminar om brukermedvirkning i samarbeid med de ansatte, og det ble avtalt at seminaret skulle avholdes fysisk. Fagseminaret ble gjennomført den 29. oktober 2021. Det var 4 deltakere fra introduksjonsprogrammet og 4 deltakere fra Jobbsjansen.

Fagseminaret satte brukermedvirkning på dagsorden, hvor blant annet foreløpige funn ble presentert og diskutert med de ansatte. Det ble videre drøftet hvordan introduksjonsprogrammet kan legge til rette for individuell og kollektiv brukermedvirkning. Det ble laget en plan for det videre arbeidet.

Se programmet her

Det var mulig å gjennomføre de to siste planlagte dialogmøtene i november 2021. Datainnsamlingen ble med dette avsluttet. Prosjektet har fortsatt kontakt med ansatte i introduksjonsprogrammet og har som prosjektmedarbeidere tilbudt oss å følge opp prosessen videre.

To av de ansatte i introduksjonsprogrammet skal ha undervisning om introduksjonsprogrammet og brukermedvirkning i emnet Sosialt arbeid i NAV for andre års studenter i bachelor for sosialt arbeid ved OsloMet – storbyuniversitetet i januar 2022.

Analyse og formidlingsarbeid fortsetter ut 2022