Oppdatering fra case studie demens

Status medio august 2020

 

Vi fikk heldigvis gjort ferdig datainnsamlingen før Covid 19 slo inn 12 mars og hvor vi etter dette ikke har kunnet besøke sykehjemsavdelingene fysisk. I løpet av våren og sommeren har vi arbeidet mye med en internasjonal litteraturstudie om medvirkning blant beboere med demens på sykehjem. Vi begynner å nærme oss slutten av dette arbeidet, og det er i hovedsak drøftingen som gjenstår. Foreløpige funn indikerer at et triadisk perspektiv på brukermedvirkning i sykehjem kan utvides. Metoder og intervensjoner som er tilgjengelige, kan se ut til å være en fjerde aktør i disse prosessene - medbeboere kan være den femte. I tillegg må prosessen og aktørene sees i lys av de identifiserte organisatoriske karakteristika beskrevet i litteraturen.

På bakgrunn av intervjuer med ansatte, pårørende, samtaler med beboere og deltakende observasjon har vi laget en beskrivelse av hvordan det er lagt til rette for medvirkning blant beboerne. Det er utarbeidet et arbeidsnotat for hvert av sykehjemmene. I det ene notatet beskrives hvordan det er lagt til rette for medvirkning på system- og på individnivå, hvordan medvirkning forstås blant de ulike aktørene og faktorer som kan hemme og fremme mulighetene for medvirkning blant beboerne. Notatet er blitt fremlagt for ansatte og ledere ved sykehjemmet og for et utvalg pårørende, og de har kommentert innholdet i notatet. Det andre notatet er en tematisk analyse av tilsvarende datamateriale. De foreløpige resultatene beskriver forståelser av medvirkning, realisering av medvirkning, forutsetninger for medvirkning – eller mangel på sådanne, og ønsker for resultat av forskningsdeltakelsen. Notatet er presentert i et møte med leder og ansatte ved sykehjemmet og en seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon med god respons.

Mye tyder på at sykehjemmet i stor grad lykkes med å legge til rette for medvirkning, men det er i liten grad nedfelt skriftlig hvordan medvirkningsprosesser håndteres på sykehjemmet i sin helhet, på avdelingen og overfor den enkelte beboer og pårørende. På bakgrunn av dette skal det nå arbeides videre med å utvikle en veileder som beskriver medvirkningsprosessene ved sykehjemmet. Denne veilederen skal være et hjelpemiddel til å skape økt bevissthet om hvordan det skal legges til rette for medvirkning blant beboerne og deres pårørende. Både nytilsatte og pårørende har behov for en slik type informasjon, og det forventes at dette også kan bidra til økt medvirkning for beboerne ved at de ansatte får vite mer om hvordan de kan la beboerne medvirke i hverdagen. De pårørende støtter også utviklingen av en veileder, men de mener at det viktigste tiltaket for å øke beboernes medvirkning på avdelingen er økt bemanning. I møtet med sykehjem 2 var responsen knyttet til muligheter for utvikling av kommunikasjonsferdigheter og timing hos personalet samt mulige nye måter å samhandle med pårørende.