Oppdatering fra case studie om medvirkning blant beboere med demens på sykehjem. Januar 2022.

Dette prosjektet har bestått av ulike delprosjekter. Vi har gjennomført en internasjonal litteraturstudie om faktorer som fremmer og hemmer medvirkning blant beboere med demens på sykehjem.. i denne artikkelen pekes det på at beboermedvirkning kan forstås i et flerfasettert perspektiv der beboer selv, personalet og deres praksiser, medbeboere, pårørende, miljøet og organisatoriske faktorer, og ulike verktøy eller metoder, alle er faktorer som påvirker mulighetene for medvirkning i beboernes hverdag (Strøm & Slettebø, 2021).

Vi har i tillegg gjennomført intervjuer med 24 ansatte ved tre sykehjemsavdelinger fra to sykehjem. I tillegg har vi hatt tre fokusgrupper med pårørende til beboerne. Vi er nå i ferd med å analysere disse intervjuene sammen med ansatte ved sykehjemmene. I analysen vil vi studere hva de ansatte forstår med medvirkning, hvordan medvirkning praktiseres og forhold som fremmer/hemmer medvirkning. Ofte forstås medvirkning i et forvaltningsperspektiv, dvs hvordan brukerne kan ha innflytelse på tiltak og tjenester overfor forvaltningen. I studiet av medvirkning på sykehjem er vi blitt opptatt av at medvirkning på sykehjem må forstås ut fra beboernes hverdagsliv og hvordan de kan ha innflytelse på deltakelse i dagligdagse aktiviteter. Det knytter seg særlige utfordringer til medvirkning blant personer med demens, og noe annet vi ønsker å utforske mer et hvordan de ansatte møter og lytter til beboere med kognitive utfordringer. Denne analysen vil bli holdt opp mot funnene fra den internasjonale analysen av de samme forholdene i den publiserte artikkelen. Vi har også deltatt på møter med personalet og med pårørende hvor vi har formidlet funn fra undersøkelsen.

Strøm, A., & Slettebø, T. (2021). Factors affecting user participation for nursing home residents with dementia: a critical interpretive synthesis. European Journal of Social Work, 24(5), 828-851. https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1964442