Medvirkning blant beboere med demens på sykehjem

Tor Slettebø

Professor
VID vitenskapelig høgskole
Prosjektleder

Anita Strøm

Førsteamanuensis
VID vitenskapelig høgskole

Statusoppdatering:


Januar 2022

August 2020
Denne delstudien omhandler medvirkning blant beboere med demens på sykehjem. Undersøkelsen gjennomføres ved tre sykehjemsavdelinger. Forskningsprosjektet har som mål å utvikle kunnskap om forutsetninger for medvirkning blant beboere med demens på sykehjem.

•       Hva forstår beboerne med medvirkning?

•       Hvordan praktiseres det og hva hemmer og fremmer medvirkning for beboerne med demens på sykehjem?


Disse spørsmålene vil bli belyst ved hjelp av deltakende observasjon på avdelingene, individuelle intervjuer med ansatte og gruppeintervjuer med pårørende. Det vil i tillegg bli utviklet og prøvd ut modeller som kan legge til rette for økt medvirkning. Sykehjemmene som inngår i studien er rekruttert fra Stiftelsen Kirkens bymisjon i Oslo. Samarbeidet med sykehjemmene vil gå over halvannet år, med oppstart våren 2019.


I den første fasen vil bestå av en kartlegging og deling av erfaringer av hvordan det er lagt opp til medvirkningsprosesser ved det enkelte sykehjem/avdeling og drøfte hvordan disse samsvarer med annen forskning på feltet.


I den andre fasen vil en på bakgrunn av drøftinger i den første fasen se nærmere på tiltak som kan øke beboernes medvirkning og forsøke disse ut i praksis. I denne fasen vil en også studere hvilke forhold som kan fremme og hemme medvirkning blant beboerne i målgruppen. Et viktig premiss er at presisering av problemstillinger og forslag til modeller skal bygge på beboernes og de ansattes ønsker og behov for kunnskap.