Case studie 2B: unge voksne med alvorlig utviklingshemming

Professor
VID vitenskapelig høgskole

Stipendiat
VID vitenskapelig høgskole


Case 2B retter seg mot unge voksne med alvorlig utviklingshemming som ikke formidler seg språklig. Målet er å utforske vilkår for medvirkning sammen med personer med kognitive og kommunikative utfordringer. Forskningsspørsmålet som belyses er: Hva hemmer og fremmer muligheter for medvirkning/deltagelse i hverdagslivet for personer med alvorlig utviklingshemming?


Utvalg i case-studien er 3-4 unge voksne med alvorlig utviklingshemming, tjenesteytere i skole og botilbud samt pårørende/brukerorganisasjoner. Noen vil være tilknyttet videregående skole og andre hjemmetjeneste. Tjenesteytere som deltar er ansatte i helse-eller velferdstjenester som yter tjenester til studiens deltakere. I tillegg skal studenter fra bachelorutdanningen ved VID delta i studien. Dette vil være studenter som har praksis i de aktuelle tjenestene hvor deltagerne med alvorlig utviklingshemming mottar tjenester.

 

Vilkår for medvirkning for voksne personer med alvorlig utviklingshemming og som ikke uttrykker seg språklig er et svært lite utforsket felt. Tidligere studier viser til betydningen av å innhente kunnskap hos nærpersoner/signifikante/proxy andre som kjenner personen med alvorlig utviklingshemming godt. Med bakgrunn i kunnskap og metodiske tilnærminger fra disse studiene skal det samles data gjennom deltagende observasjon og dialogmøter. Deltagende observasjon skal gjennomføres der deltagerne med alvorlig utviklingshemming mottar tjenester. Dette gjøres særlig i oppstartsfasen for å skape tillit og bli kjent. Men følges også videre i faser med kartlegging, modellutvikling, modellutprøving og  avslutning. Det gjennomføres jevnlige observasjoner særlig i tilknytning til dialogmøtene som skal gjennomføres. Dialogmøter skal gjennomføres med de viktigste nærpersonene rundt hver deltager. Dette vil være pårørende, tjenesteytere, praksisfelt, studenter og forskere. I alt 5 dialogmøter skal arrangeres over fire semester i perioden 2019 vår – 2021 vår. Dialogmøtene ledes av forskerne og hvert møte vil ha et eget fokus i tråd med forskningsspørsmålene og progresjon i prosjektet.