Case 2a – voksne personer med utviklingshemming

Elisabeth Kiær

Førstelektor


FørstelektorVID vitenskapelig høgskole

Høgskolelektor
VID vitenskapelig høgskole

Statusoppdatering:

I denne casen skal vi utforske hva som hemmer og fremmer muligheter for medvirkning/deltagelse i hverdagslivet for voksne personer med utviklingshemming. Formålet er å utvikle kunnskap om muligheter og barrierer for medvirkning i tjenester til personer med utviklingshemming. Gjennom ny kunnskap ønsker vi å utvikle og prøve ut nye modeller for brukermedvirkning i praksis og i utdanning.


For mennesker med utviklingshemming er deltakelse, beslutningstaking og selvbestemmelse en utfordring I hverdagslivet. Som en marginalisert gruppe erfarer de brudd på fundamentale menneskerettigheter og manglende støtte når det gjelder selvbestemmelse. Det er behov for mer kunnskap om hvordan mennesker med utviklingshemming som benytter ulike tjenester kan styrkes og myndiggjøres.


Denne case-studiens utvalg består av voksne personer med utviklingshemming som kan formidle seg og gi uttrykk for egne erfaringer, ansatte, pårørende/brukerorganisasjoner og tre forskere fra VID.


Prosjektet har to faser. I første fase av prosjektet gjennomføres det dialogmøter med 5 personer med utviklingshemming og 3 forskere. Deltakerne møtes og snakker om utfordringer med medvirkning i hverdagslivet. I fase 1 skal det også gjennomføres en dialogkonferanse sammen med ansatte og personer med utviklingshemming hvor det drøftes spørsmål rundt medvirkning i botilbud. Målet er å utvikle en modell for medvirkning som deretter skal prøves ut i noen botilbud i fase 2. Vernepleierstudenter skal også utprøve samme modell i sine praksisstudier.