Nyankomne innvandrere og flyktninger

Del studie 4 har som mål å utvikle kunnskap om forholdene og utfordringene for innvandreres (med liten eller ingen skolebakgrunn) deltakelse i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere og flyktninger. Forsknings-spørsmålene vil se på hva som hemmer og fremmer muligheten for medvirkning, og hvordan medvirkning kan økes. Tidligere studier som har sett på implementering av «workfare» har vist at det er utfordrende å oppnå reell brukermedvirkning på beslutninger som tas, men også at det er uvanlig å få til delvis medvirkning (Kjørstad 2015).

  Introduksjonsprogrammet har som formål å styrke målgruppens arbeidsmarkedstilknytning. Til tross for at det er et viktig mål at introduksjonsprogrammet skal utformes i samarbeid med den enkelte deltakeren, er det vanskelig å få til (full) brukermedvirkning, da deltakelse i programmet er obligatorisk. Fordi majoriteten av innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet kun har vært bosatt i Norge i en kort periode, kan språkbarrierer også være en viktig hindring for å oppnå medvirkning. Det er få studier (Kavli og Djuve 2015) som har sett på brukernes opplevelse av å delta i programmet, hvilket viser at det er et stort behov for å se på nevnte brukergruppe.

  I fase en av prosjektet vil forskningsspørsmålene bli utforsket og drøftet i lys av en litteraturstudie. I fase to av prosjektet vil forskningsspørsmålene bli ytterligere belyst gjennom en serie av 12 – 15 dialogkonferanser over en periode på 1,5 år for å se på om deltakernes behov blir ivaretatt i introduksjonsprogrammet. Det analytiske arbeidet vil identifisere organisatoriske, juridiske, profesjonelle, ledelses og politikk område som kan være hemmende/fremmende i utvikling av tjenester som er brukerbaserte. Det analytiske arbeidet vil også identifisere og utforske deltakernes evne til å nyttiggjøre seg av deres muligheter til brukermedvirkning.

  Case studien består av 9 deltakere som er rekruttert fra et introduksjonsprogram i Oslo kommune og 2 forskere, og gruppeintervjuer og fokusintervjuer vil bli foretatt med praktikere. Studien vil være innovativ gjennom å implementere ervervet kunnskap som kommer frem i dialogkonferansene i alle relevante utdanningsnivåer i sosialt arbeid ved OsloMet – storbyuniversitetet, og i andre sosialt arbeids utdanninger, og til ulike relevante sosiale tjenester.
Monica  Kjørstad

Førsteamanuensis
Oslomet

Ariana Fernandes

Førsteamanuensis
Oslomet

Status pr. 01.03.2020

Det er p.t. gjennomført 7 dialogkonferanser med deltakerne og 4 fokusgruppeintervjuer med de ansatte.

Deltakerne

Det har vært godt oppmøte ved samtlige dialogkonferanser og det har vært stor åpenhet og engasjement rundt temaer som har blitt tatt opp. Hovedtemaer har hittil dreid seg om følgende:

§ Brukermedvirkning

§ Norskopplæring

§ Arbeidsmuligheter

§ Oppholdstillatelser

§ Økonomiske betingelser

§ Familieforhold

På bakgrunn av at oppholdstillatelse har vært et av hovedtemaene, diskuterte vi med deltakerne interessen for å invitere Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) for å informere om rettigheter og plikter knyttet til permanent oppholdstillatelse. Deltakerne viste interesse for dette, og sammen utviklet vi relevante spørsmål som skulle stilles til NOAS. Møtet med NOAS ble avholdt den 5. mars.

For de resterende planlagte dialogkonferansene vil vi fortsette med å utforske ulik grad av, og muligheter for brukermedvirkning knyttet til temaer som deltakerne selv tar opp.

Ansatte

Fokusgruppeintervjuer med de ansatte har i hovedsak dreid seg om følgende temaer:

§ Tilrettelegging for brukermedvirkning

§ Muligheter og hindringer

§ Individuell plan som et virkemiddel for brukermedvirkning

§ Organisatoriske forhold, herunder tidsbruk, økonomiske betingelser m.m.

§ Språkopplæring

I de resterende fokusgrupper med ansatte vil vi diskutere modeller for økt brukermedvirkning.