Arbeidspakke 3: Impact analyse 

Førsteamanuensis
VID vitenskapelig høgskole

Førsteamanuensis
VID vitenskapelig høgskole

Stipendiat
 VID vitenskapelig høgskole

De fem ulike case-studiene i WP 2 i CHAPAR er tenkt å fungere som intervensjoner som kan bidra til endringer omkring forhold knyttet til brukermedvirkning. De fem case-studiene dekker eldre med demens, voksne med psykisk utviklingshemming, brukermedvirkning for mennesker med rusproblemer, unge immigranter og flyktninger, barn og unge i familier med lav inntekt. I WP 3 skal det innhentes kvantitativ informasjon angående de profesjonelle aktørenes praksis, oppfatninger og holdninger vedrørende brukermedvirkning knyttet til de fem kontekstene jfr. de fem casene. Kunnskapen som genereres skal brukes som kunnskapsgrunnlag for utviklingen av tjenestene slik dette er beskrevet i WP 2 og CHAPAR prosjektet som sådan.   


WP 3 vil studere brukermedvirknings betydning i tjenester knyttet til de fem case-studiene i CHAPAR og undersøke betydningen av CHAPAR som intervensjon. Målet for WP 3 er å beskrive hvordan personer som arbeider i ulike helse- og sosialtjenester forholder seg til brukermedvirkning og hvordan de oppfatter at brukere har mulighet til å medvirke til avgjørelser omkring sin egen hverdag. Forskningsspørsmål:

  • Hvilke erfaringer og synspunkter har personer som arbeider i ulike helse- og sosialtjenester med henblikk på betydning av brukermedvirkning i tjenestene knyttet til Case-studiene 1-5 (i WP 2) i CHAPAR?
  • Hva er personer som arbeider i ulike helse- og sosialtjenester sine erfaringer med forskningsprosjektet CHAPAR med tanke på betydning for ansatte og brukere?


I tillegg er et Ph.D. prosjekt tilknyttet WP 3.