Muligheter og hindringer for brukermedvirkning når tjenestemottakernes autonomi er utfordret i helse- og velferdstjenester


Hvorfor er brukermedvirkning vanskelig å få til i helse og velferdstjenestene? Dette forskningsprosjektet har som mål å utvikle kunnskap om forutsetninger for individuell og kollektiv medvirkning når brukernes autonomi er utfordret i helse- og velferdstjenestene. 


Prosjektet bygger på fem case-studier med mål om å utvikle og studere innovative modeller for medvirkning i praksis, utdanning og forskning. De fem case studiene omfatter tjenester for eldre med demens, voksne med utviklingshemming, mennesker med rusproblemer, unge innvandrere og flyktninger, og tjenester for barn i familier med lav inntekt. Felles problemstillinger for alle case-studiene er:

  • 1. Hva hemmer og fremmer mulighetene for medvirkning i de ulike tjenestene og i profesjonsutdanningene?
  • 2. Hvordan kan forskning legge til rette for kunnskapsutvikling for både brukere, praktikere, utdanning og forskere?

På tvers av case-studiene inngår også teoretiske og analytiske perspektiver og ressurser, samt en rekke felles aktiviteter: Samarbeid om publisering og formidling fra prosjektene, nasjonale arbeidsseminarer, internasjonale konferanser og symposier, og utvikling av et Nordisk PhD emne på doktorgradsnivå. Analysen vil bygge på integrerte forskningsspørsmål på tvers av case studiene, blant annet hvilken betydning kjennetegn ved organisasjonen, lovverket, profesjonene, ledelse og sosialpolitiske føringer har for medvirkning i tjenestene. I tillegg vil en se nærmere på hvilken betydning kjennetegn ved tjenestemottakerne kan ha for utfordringer og muligheter til medvirkning.


Prosjektet starter sommeren 2018 og avsluttes høsten 2022, og bygger på et nært samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, OsloMet – storbyuniversitetet og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og de involverte høgskoler og universitet.