Publikasjoner fra prosjektet

Vitenskapelige publikasjoner

Aaslund, H. (2019). 6. Fra «Brukermedvirkning» til «Demokrati»–språkets betydning i deltakende aksjonsforskning. In O. P. Askheim, I. M. Lid, & S. Østensjø (Eds.), Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører (pp. 111-129). Universitetsforlaget.  6. Fra «Brukermedvirkning» til «Demokrati» –språkets betydning i deltakende aksjonsforskning - Samproduksjon i forskning - Idunn

Aaslund, H. (2020). Egenorganisering og frivillige organisasjoners rolle i kampen mot bostedsløshet – et deltakende aksjonsforskningsprosjekt. Tidsskrift for boligforskning, 3(1), 70-86. https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-05

Aaslund, H., & Seim, S. (2020). ‘The Long and Winding Road’ — Collective action among people experiencing homelessness. International journal of action research, 16(2), 87-108. https://doi.org/10.3224/ijar.v16i2.02

Fernandes, A. og M. Kjørstad (2022). Samhandling på ulike premisser? Brukermedvirkning i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og innvandrere. I Saltkjel, S., Rønningstad, C. M. Sønderskov (red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Cappelen Damm.

Gathen, J. M., Slettebø, T., & Skjeggestad, E. (2022). User participation among people in vulnerable situations at service level. A scoping review exploring impact for individual stakeholders and services. Nordic Welfare Research, 7(1), 52-67. https://doi.org/10.18261/nwr.7.1.4

Gjermestad & Skarsaune, (2022). Citizenship for persons with profound intellectual disabilities – everyday living within professional care practices. I K. J. Fjetland, A. Gjermestad & I. M. Lid (Red.), Lived citizenship for persons in vulnerable life situations: theories and practices. Scandinavian University Press. 

https://www.idunn.no/doi/book/10.18261/9788215053790-2022

Selseng, L. B., Follevåg, B.-M., & Aaslund, H. (2021). How People with Lived Experiences of Substance Use Understand and Experience User Involvement in Substance Use Care: A Synthesis of Qualitative Studies. Int J Environ Res Public Health, 18(19), 10219. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/19/10219

Strøm, A., & Slettebø, T. (2021). Factors affecting user participation for nursing home residents with dementia: a critical interpretive synthesis. European Journal of Social Work, 24(5), 828-851. https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1964442

Syrstad , E. & Aaslund, H. ( 2021). Hvilke Posisjoner Kan være Vanskelige å Innta I Forskning for Medforskere Som Er Avhengige Av Hjelpeapparatet? Om Samskapingsprosesser Med Medforskere Fra Marginaliserte Grupper. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, nr. 23 (december), 96-108. https://doi.org/10.5278/academicquarter.vi23.7031.


Faglig kapittel

Gjermestad, A., & Skarsaune, S.  (2021). Å være aktør i eget liv. Et omsorgsetisk blikk på selvbestemmelse og beslutningsstøtte sammen med personer med multifunksjonshemming. In T. Horgen, K. Slåtta, & A. Gjermestad (Eds.), Multifunksjonshemming - Livsutfoldelse og Læring (pp. 49 - 64). Universitetsforlaget.


Veileder

Gjermestad, A. Skausaune, S. Larsen I.L. & Sjøthun, S. et al. (2021). Veileder om gode medvirkningspraksiser sammen med personer som ikke uttrykker seg med ord. VID vitenskapelige høgskole og Klepp kommune. https://www.vid.no/site/assets/files/29975/veileder-om-gode-medvirkningspraksiser-sammen-med-personer-som-ikke-uttrykker-seg-med-ord-vid-1.pdf?313d9a