Kapitler i bøkerAaslund, H. (2019). Fra «Brukermedvirkning» til «Demokrati»–språkets betydning i deltakende aksjonsforskning. I O. P. Askheim, I. M. Lid, & S. Østensjø (Eds.), Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører (s. 111-129). Oslo: Universitetsforlaget.

https://www.idunn.no/samproduksjon_i_forskning/6_fra_brukermedvirkning_tildemokrati_spraakets_betyd